Oświadczenie Zarządu ASM SA w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji w mediach i na forach internetowych

Oświadczenie Zarządu ASM SA w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji w mediach i na forach internetowych

 

W ostatnich dniach przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ASM Group SA, zwołanym na dzień 27.10.2022 r. nasiliła się kampania dezinformacyjna wobec spółki. Spółka podjęła już niezbędne kroki prawne i formalne by zapobiec dalszemu rozpowszechnianiu informacji przedstawiających nieprawdziwy obraz sytuacji w ASM Group SA. Mając jednak na uwadze dobro naszych akcjonariuszy oraz kontrahentów i partnerów biznesowych przedstawiamy aktualny stan prawny i faktyczny, potwierdzony wielokrotnymi orzeczeniami sądów:

  • Pojawienie się w akcjonariacie Spółki Wiesława Łatały a także jego córki – Aleksandry Kremer-Łatała stanowi w ocenie zarządu spółki kolejną „odsłonę” „parkingów” akcji. Pan Łatała oraz pani Kremer-Łatała, jak to łatwo można ustalić, nieprzypadkowo są prawnikami specjalizującymi się sporach prawnych. Pomimo wniosku ze strony zarządu ASM Group SA nie przedstawili ani umowy ani potwierdzenia zapłaty za akcje, które mieliby nabyć. W ocenie zarządu stanowi to kolejną z wielu okoliczności potwierdzających fikcyjność dokonanych przez nich transakcji. To nasuwa przeświadczenie co do tego, iż jest to kolejna odsłona „parkingu” akcji Szymona Pikuli i Marcina Skrzypca;
  • Szymon Pikula (który wcześniej „zaparkował” akcje ASM Group SA na swoją matkę, Tatianę Pikulę) zawarł z Marcinem Skrzypcem porozumienie dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach a także wspólnego nabywania akcji spółki wymierzone przeciwko trzeciemu założycielowi spółki – Adamowi Stańczakowi. Zrobili to pomimo tego, wbrew ustawie o Ofercie, nie zgłosili oni przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów, ani też nie ogłosili wezwania, co spowodowało utratę przez nich prawa głosu z akcji, orzeczone przez Sąd w dniu 19.04.2021 r.;
  • Przejawem tego porozumienia było m. in. uniemożliwienie Adamowi Stańczakowi wykonywania praw jako akcjonariusza, w tym np. trzykrotnie uniemożliwienie dokonania wyboru członka rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, uniemożliwienie pracy nad sprawozdaniem finansowym za 2019 r., pomimo, iż Adam Stańczak był do końca 2019 r. Prezesem Zarządu ASM Group SA. Wszelkie pytania i wnioski ze strony Adama Stańczaka kończyły się przy tym (konsekwentnie umarzanymi przez sądy) pozwami o naruszenie dóbr osobistych oraz prywatnymi aktami oskarżenia ze strony rzekomo poszkodowanych Tatiany Pikuli, Marcina Skrzypca i członków wspieranego przez nich zarządu;
  • W związku z powyższym w dniu 19.04.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczenia Adama Stańczaka o ustalenie utraty przez Marcina Skrzypca, Tatianę Pikulę i Szymona Pikulę prawa głosu z akcji ASM Group SA w ten sposób, iż zakazał im wykonywania prawa głosu z akcji ASM Group SA na czas trwania postępowania, orzeczenie to jest w mocy (postępowanie trwa);
  • W dniu 22.04.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group SA, które zmieniło Radę Nadzorczą Spółki, która to Rada Nadzorcza następnie zmieniła Zarząd Spółki (prezesem został Adam Stańczak). Walne Zgromadzenie przebiegło spokojnie a protokołował je notariusz, który otrzymał zlecenie od poprzednich władz Spółki – powyższe zostało potwierdzone poprzez prawomocne oddalenie wniosku do sądu o zabezpieczenie przeciwko ww. uchwałom;
  • Marcin Skrzypiec i Szymon Pikula (poprzez matkę Tatianę) Pikula nie respektowali ani postanowienia o zabezpieczeniu z dnia 19.04.2021 r. ani ustaleń NWZ ASM Group S.A. z dnia 22.04.2021 r. i dążąc do destabilizacji Grupy ASM kolejno „przeparkowali” akcje Spółki na spółki Smart Frog Sp. z o.o. i Green Moon Sp. z o.o, następnie Szymon Pikula jeszcze na Gerald Malta Limited, po czym akcje „wróciły” do Marcina Skrzypca oraz Szymona (formalnie Tatiany) Pikula. Upozorowali oni w tym czasie też NWZ ASM Group S.A. w dniach 31.05.2021 r. oraz 22.09.2021 r. Wszystkie uchwały wskazanych „zgromadzeń” zostały wstrzymane na mocy orzeczeń sądowych;
  • Niestety, w związku z powyższymi zdarzeniami Sąd Rejestrowy zarejestrował zmiany powzięte w dniu 22.04.2021 r. dopiero prawie 14 miesięcy później – 22.06.2022 r., oficjalnie wpisując Adama Stańczaka i nowy zarząd oraz radę nadzorczą do KRS i tym samym umożliwiając przejęcie m.in. kanału ESPI/EBI przez prawowite władze spółki;
  • W międzyczasie Szymon Pikula i Marcin Skrzypiec usiłowali też powołać się i to aż czterokrotnie, na uprawnienia osobiste, które miałyby im przysługiwać na podstawie § 9 ust. 2 Statutu, Spółki, pomimo, iż w związku ze zbyciem przez nich wszystkich akcji Spółki, te uprawnienia wygasły. Za każdym razem czynili to równie nieskutecznie, ostatnią próbę ocenił Sąd Rejestrowy na mocy postanowienia z dnia 12.10.2022 r. w sprawie 37155/22/237 oddalając wniosek o wpis zmian. Efekt? W związku z powyższym z założycieli Spółki uprawnienia osobiste z § 9 ust. 2 Statutu Spółki utrzymał Adam Stańczak a planowane na 27.10.2022 r. zmiany Statutu Spółki mają w tym zakresie znaczenie jedynie porządkujące, tak samo zresztą jak całe walne zaplanowane na 27.10.2022 r. (chociażby nie został jeszcze zatwierdzony nawet rok 2020);
  • Spółka zdecydowanie i jednoznacznie dementuje nieprawdziwe informacje oraz zadziwiająco podobne komentarze internetowe o jej rzekomym akcjonariacie, rozpowszechniane w ostatnich dniach w mediach i na portalach społecznościowych. Spółka zwraca uwagę na osobiste zaangażowanie się Szymona Pikuli w kampanię medialną przeciwko zarządowi ASM Group SA. Dziwi to tym bardziej, że nawet poprzez matkę – Tatianę Pikulę – nie posiada on rzekomo już akcji Spółki. Znamienna i jasno wskazująca na kolejny „parking” jest też jego wypowiedź w jednym z artykułów zgodnie z którą: „Ekipa Adama Stańczaka planuje przeprowadzić walne zgromadzenie akcjonariuszy, które – w ocenie Szymona Pikuli i Marcina Skrzypca – jeszcze bardziej utrudni odzyskanie spółki.”

 

Z poważaniem,

Zarząd ASM Group SA

 

Pełna treść oświadczenia: Oświadczenie Zarządu ASM SA w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji w mediach i na forach internetowych