zobacz menu zamknij menu

Aktualności

Kontakt dla mediów:
aleksandra.s@asmgroup.pl

Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A.

Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. w przedmiocie Raportów Rocznych Zarząd ASM Group S.A. w osobach: Adam Stańczak, Łukasz Stańczak, Weronika Wagner i Krzysztof Przybyłowski oświadcza, że:

 

  • Zarząd sporządził Jednostkowy Raport Roczny za 2021 r. Dokument ten może jednakże zawierać braki i nieprawidłowości z uwagi obstrukcyjne działania podejmowane przez odwołany Zarząd Spółki tj. Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka i Jacka Pawlaka polegające w szczególności na (i) braku przekazania dokumentacji rachunkowej Grupy ASM w formie papierowej, jak i elektronicznej i wiążącą się z tym konieczność odtworzenia historii rachunkowej Grupy ASM z zapisów zawartych w programie księgowym Grupy ASM a także (ii) nieuprawnionym występowaniu w obrocie w imieniu ASM.Zarząd nie mógł sporządzić Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2021 r. z uwagi na brak przekazania danych koniecznych do konsolidacji przez spółki zależne ASM z Włoch, Niemiec, Austrii i Szwajcarii, co wynikło również z obstrukcyjnych działań podejmowanych przez odwołany Zarząd Spółki tj. Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka i Jacka Pawlaka opisanych w pkt 1 powyżej.Zarząd Spółki podejmuje wszelkie starania mające na celu stabilizacji sytuacji ASM, tak aby roczne sprawozdanie finansowe ASM sporządzone za rok kończący się dnia 31 grudnia 2021 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlały w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki w 2021 roku oraz jej wynik finansowy za 2021 rok,Zarząd Spółki podjął wszelkie starania, aby sprawozdanie Zarządu z działalności ASM GROUP S.A. sporządzone za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 zawierał prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka,Z uwagi na wyżej opisaną sytuację nie było możliwości poddania Raportów Rocznych Spółki badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego stosownego sprawozdania z badania.
  •  Treść oświadczenia: Oświadczenie Zarządu ASM Group S.A. w przedmiocie Raportów Rocznych